ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ СИФАТИНИ ОШИРИШДА СИНЕРГЕТИК САМАРА УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Авторы

  • Мамаюнус Пардаев

Ключевые слова:

олий таълим, таълим хизматлари, синергетик самара, кучларни бирлаштириш, ота-оналар, иш берувчилар, синергетик самарага эришиш учун тизимли таъсир, келажакнинг бугунги кунга таъсири

Аннотация

Олий таълимда таълим хизматларини кўрсатишда синергетик самаранинг кучларни бирлаштириш, тизимли таъсир ва келажакнинг бугунги кунга таъсири усулларидан фойдаланиб олий таълимда таълим хизматлари сифати ва самарадорлигини оширишда таълим муассасалари ва ота-оналар ҳамкорлигини таъминлаш орқали эришиш йўллари ишлаб чиқилган, ушбу усуллардан фойдаланиш асослари кўрсатиб берилди, ҳамда Янги Ўзбекистонда таълим жараёнларини ҳам янгилаш лозимлигидан келиб чиқиб, унинг технологияларини ўзгартиришга оид тавсияларнинг қиёсий таҳлили келтирилган.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республтикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрда “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони.

Ўзбекистон Республтикаси Президентининг 2022 йил 16 июнда “Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги бошқаруви тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-84-сонли қарори.

Ўзбекистон Республтикаси Президентининг 2022 йил 18 июлда қабул қилинган “Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим ташкилотларида хотин-қизларнинг таълим олишларини қўллаб-қувватлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-323-сонли қарори.

Аимбетов Н. Синергетик эффект.// “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил 27 июль.

Ғуломов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019, 447 бет.

Ғуломов С.С., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва электрон тижорат асослари. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2020, 510 бет.

Исроилов Б.И. Таълим тиизимида инновацион корпоратив ҳамкорликни ривожлантиришда иқтисодий меҳанизмлар ролини ошириш. ТМИ, ИАК, 2016 й., 26 март.;

Мухаммедов М.М. ва бошқалар. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. Т.:«Фан ва технология» нашриёти 2018.

Очилов А.О. Юқори малакали кадрлар тайёрлашни бошқариш самарадорлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (Dsс) диссертацияси автореферати – Тошкент, ТДИУ, 2019. – 76-бет.;

Очилова Ҳ.Н. Олий таълимда таълим хизматларини кўрсатишда синергетик самара усулларининг қўлланилиши. // Journal Of Marketing, Business And Management (JMBM).

Пардаев М.Қ., Мирзаев Қ.Ж, Пардаев О.М. Хизматлар соҳаси иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2014. – 384 б.;

Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Таълим хизматлари ва уларнинг самарадорлигини ошириш масалалари. Монография. “Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи”, 2020. – 256 б.

Пардаев М.Қ. Иқтисодиётни стратегик ривожлантиришнинг инновацион моделлари. Монография – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022. – 228 бет.

Пардаев М.Қ. Иқтисодиётга оид атамаларнинг таърифлари. – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, - 60-61 бетлар.

Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил назарияси. Дарслик. 2-нашр. - Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2022. - 588 бет.

Саидов М.Х. Узбекистан: инвестиции в человеческий капитал, партнёрства в сфере образования.-М.: Книжный дом газеты «Труд», 2006.-243 с.

Усмонов Б.Ш. ва бошқалар. Инсон капиталининг шаклланишида таълим ва илм-фаннинг роли. Т.: “Фан ва технологиялар”, 2015 й.

Қаҳҳаров О.С. Олий таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқарув механизмини такомиллаштириш. Фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Самарқанд, СамИСИ, 2020. – 79 бет.

Сирожитдинов Ш. Устозлик – ҳикмат ва қисмат. // Янги Ўзбекистон” газетаси. 2022йил 29 сентябрь.200-сон. – 5 бет.

Загрузки

Опубликован

2022-11-18