TA’LIM XIZMATLARI BOZORIDA OLIY TA’LIM MUASSASALARI RAQOBAT USTUNLIGINI TA’MINLASH OMILLARI VA KO‘RSATKICHLARI

Авторы

  • Sherzod Alimardonovich Kuldashev

Ключевые слова:

oliy ta’lim, ta’lim xizmatlari, raqobatbardoshlik, innovatsion korporativ xamkorlik, omillar, ko‘rsatkichlar va tamoyillar

Аннотация

Ushbu maqola ta’lim xizmatlari bozorida oliy ta’lim muassasalari raqobatbardoshligining ahamiyati, raqobatbardoshlikni shakllantirish hususiyatlari va shartsharoitlari hamda omillari, oliy ta’lim muassasalarida raqobatbardoshlikni oshirish ko‘rsatkichlari tadqiq etilgan.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy

Majlisga Murojaatnomasi. // ―Xalq so‘zi gazetasi. 2020 yil 25 yanvar. 19-son. 1-4 betlar.

Inson taraqqiyoti. Darslik. I.f.d., professor Q.X.Abduraxmanov tahriri ostida. – T.:

―Fanva texnologiya‖ nashriyoti, 2013. – 476 bet.

Pardaev M.Q. va boshqalar. Ta’lim xizmatlari va ularning samaradorligini

oshirishmasalalari. Monografiya. – T.: ―Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi‖, 2020. –

b.

Isroilov B.I. Ta’lim tizimida korrupsiyani oldini olish masalalari. // Innovatsion

varaqamli iqtisodiѐt sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. (21-22 fevral

yil) Xalqaro IAK materiallari, Samarqand-Tambov, 2020. – 183-186-betlar.

Rajabov B.J., Toshnazarov S.N., Islomov B.S. va boshqalar. Ta’lim sifatini

yaxshilashdaerishilgan natijalardan samarali foydalanish. Monografiya. – T.: ―TURON-IQBOI‖?

Berdiqulov Q. Zamonaviy jamiyatda xizmatlar sohasining o‘rni qanday?

Белый Э.М. Конкурентные преимущества вузов: классификасия с по-зитсий

стейкхолдерменеджмента [Текст] / Э.М. Белый, И.Б. Романова // Современные проблемы

науки и образования. – 2012. – № 5. – С.268 – 274;

Бондаренко Э.Н. Методические подходы к отсенке конкурентоспособности

региона [Електронный ресурс] / Э.Н.Бондаренко // Наукапарк. – 2011. – № 2(3). – С. 88-95;

Дергачева Э.А. Повышение конкурентоспособности и качества обра-зователных

услуг в вузе [Текст] / Э.А. Дергачева Н.Н. Чернетсова // Вестник Брянского

государственного технического университета. – 2008. – № 3. – С.108-117;

Экшикеев Т.К. Развитие конкурентного потенсиала вуза на рынке образователных услуг [Текст] / Т.К. Экшикеев // Проблемы современной экономики. – 2009.

– № 2. – С. 375-378;

Захарова Э.Н. Особенности формирования конкурентоспособности вуза как

субъекта рынка образователных услуг [Текст] / Э.Н. Захарова, О.Г. Гисина // Проблемы

экономики и юридической практики. – 2013. – № 2. – С.185-188;

Зотов Н.В. Совершенствование системы управления конкурентоспо-собностю

предприятий стекловолоконной фурнитуры: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05

[Текст] / Н.А. Зотов. – СПб, 2007. – 18 с.;

Лазарев В.А. Конкурентоспособност вуза как объект управления: монография

[Текст] / В.А.Лазарев, С.И. Мохначев. – Экатеринбург: Пригородные вести, 2003. – 160 с.;

Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностю вуза [Текст] /Р.А.

Фатхутдинов //Высшее образование в России. – 2006. – № 6. – С. 35-37.

https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/3598-zamonavij-zhamiyatda-khizmatlarso-asining-rni-andaj

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-mekhanizma-povysheniyakonkurentosposobnosti-organizatsii-vysshego-obrazovaniya

Загрузки

Опубликован

2024-05-04