INNOVATİKA NUQTAİ-NAZARİDAN QURİLİSH MATERİALLARİ İSHLAB CHİQARİSHNİNG TASHKİLİY-İQTİSODİY O‘ZİGA XOSLİKLARİNİ BAHOLASH

Авторы

  • Shaxinya Igamova

Ключевые слова:

investitsion jarayon, qurilish materiallari, innovatsitya, ishlab chiqarish strategiyalari, asosiy kapitalqurilish qorishmalari, dinamika

Аннотация

Maqоlаdа Buxoro viloyatida qurilish materiallari sanoatini yanada
rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi. Shuningdek, uni rivojlantirish strategiyasini ishlab
chiqish zarurligi, uning yordamida ushbu tarmoq korxonalarini modernizatsiya qilish va qurishni
amalga oshirish mumkinligi haqidagi masalalar ham ko‘rib chiqildi.Buxoro viloyatida bajarilgan
qurilish faoliyatining asosiy hajmlari dinamikasi tahlil qilinadi

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga

Murojaatnomasi. -Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2020. -B. 23.

Birlashgan millatlar tashkiloti (sanoatni rivojlantirish bo‘yicha) -

https://www.unido.org/sites/default

Игамова Ш.З. Перспективы дальнейшего развития промышленности строительных

материалов //Aгроиқтисодиёт илмий-амалий агроиқтисодий журнал, 2021 йил

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat statistika qoʻmitasi [Elektron manba]. – http://www.stat.

Uz.

Зайнутдинов Ш. Н., Нуримбетов Р. И. Ресурсная база и потенциал производство

Узбекистана: использования и эффективность (региональный аспект) // Бюллетень

науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 207-212. Режим доступа:

http://www.bulletennauki.com/zaynutdinov (дата обращения 15.10.2017)

Строительство в Узбекистане. Статистический сборник. / Государственный комитет

Республики Узбекистан по статистике. Ташкент, 2022.

Фатхутдинoв, Р.Ф. Иннoвациoнный менеджмент / М., 2016.

Загрузки

Опубликован

2024-05-04