O'ZBEKISTONDA XUSUSIY SEKTOR SUBYEKTLARI TOMONIDAN XODIMLARNI BOSHQARISH VA RAG’BATLANTIRISHNI MUVOFIQLASHTIRISH

Авторы

  • Umida Ulug‘bek qizi Baxtiyorova

Ключевые слова:

xususiy sektor, xodimlarni rag'batlantirish, xodimlarni boshqarish, HR menejment, KPI sistemasi, transparensiya, feedbek, kommunikatsiya, global ish muhiti

Аннотация

Ushbu maqolada O'zbekistonda xususiy sektorlar, moliyaviy soha, savdo, sanoat, xizmat ko'rsatish, tarixiy va madaviy turizm, texnologiyalar va innovatsiyalar, qishloq xo'jaligi kabi ko'plab sohalarda faoliyat yurituvchi tashkilotlar, Oʻzbekistonda texnologik innovatsiyalar sohasidagi oʻzgarishlar va yangiliklar, xususiy sektorlarni rivojlantirishdagi xodimlarni boshqarish va rag’batlantirishda KPI sistemasining ahamiyati hamda afzalliklariga oid mulohazalar bayon etilgan.

Библиографические ссылки

https://changellenge.com/article/master-dzheday-kto-takoy-mentor-i-zachem-on--nuzhen/

https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/motivatsiya-personala/zarubezhnyj-opyt-motivatsii-personala/

http://www.science.vsu.ru/dissertations/7804/Диссертация_Дашкова_Е.С..pdf

https://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/motivatsiya-personala/metody-motivatsii-personala/

https://review.uz/uz/post/2016-2021-yillarda-mehnat-bozorida-amalga-oshirilgan-ishlar-va-erishilgan-natijalar-sharhi

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1067887/FULLTEXT01.pdf

Яковлева, Т.Г. Эффективные системы оплаты труда. Как построить оплату труда, чтобы она стимулировала работников трудиться с максимальной отдачей : учебное пособие / Т. Г. Яковлева - М.:Альфа-Пресс, 2006. - 162 с.

Ярышина, В.Н. Инновационные трансформации оплаты труда в современной экономике: дис. … канд. экон. наук. : 08.00.05 / В.Н. Ярышина. – Воронеж, 2015. – 180 с.

Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие / Е.С. Яхонтова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - Москва : Дело, 2013. – 378 с.

Anne, B. Building a high morale workplace / B.Anne — New York: London: McGraw-Hill, 2003. 167 p.

Armstrong, M. Employee Reward / M.Armstrong. - London: Fakenham Photosetting, 1999. – 515 p.

Хидирова Г. Р. Влияние туризма на социально-экономическое развитие регионов Узбекистана //Экономика и предпринимательство. – 2017. – №. 2-2. – С. 401-406.

Khidirova G. The importance of the region's socio-economic potential of the tourism market //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 160-168.

Khidirova, G. "The methods of identify impact of leading idustry on social-economical development." International Finance and Accounting 2018.4 (2018): 15.

Хидирова Г., Касимова Ш. М. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ //" Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – 2022. – Т. 1.

Khidirova G. The world experiance of providing economical development in the region //International Finance and Accounting. – 2018. – Т. 2018. – №. 5. – С. 11.

Загрузки

Опубликован

2024-01-07