O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI, MUAMMO VA YECHIMLAR

Авторы

  • A.A. Qodirov

Ключевые слова:

ekoturist, ekoturizm, ekologik resurs, ekologik barqarorlik, «safari» turizmi, harakatlantiruvchi drayverlar, xalqaro ekoturistik xizmatlar, avtonom infratuzilma, turistik salohiyat, turistik qishloq, turistik maxalla, «SWOT» tahlili

Аннотация

Birlashgan Millatlar Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma’lumotlariga ko‘ra, butun jahon yalpi ichki mahsulotining 10 foizidan ortig‘i, dunyodagi investitsiyalarning 7 foizi, soliq tushumlarining 5 foizi, jahondagi iste’molchilik xarajatlarining 11 foizi va har 16 ta yangi yaratilayotgan ish o‘rnining bittasi aynan turizm va mehmondo‘stlik industriyasining hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Jumladan, xorijiy turistik oqim hajmida ekoturistlarning o‘rtacha yillik o‘sish ko‘rsatkichi 20 foizni tashkil etib kelishi natijasida bugungi kunda ekoturistik xizmatlarning jahon turizm industriyasi tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlar tarkibidagi ulushi 25 foizga yetdi.

Библиографические ссылки

Pervozdannaya priroda Kazaxstana – potensial dlya razvitiya ekoturizma. [Elektronniy resurs] – URL: https://www.undp.org/ru/kazakhstan/stories/

World Tourism Organization. https://www.unwto.org/ru

The International Ecotourism Society. https://ecotourism.org/

World Wildlife Fund. https://www.worldwildlife.org/

Ecotourism Global Market Report 2022. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/ecotourism.

Yunusov N. Uzbekistan delayet stavku na razvitiye ekologicheskogo turizma. https://podrobno.uz/cat/podrobno/uzbekistan-delaet-stavku-na-razvitie/

O‘zbekiston Respublikasi Prezident raisligida mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig‘ilishi ma’ruzasi. 19-sentabr 2022-yil / Yangi O‘zbekiston. 2022-yil 19-sentabr

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5781-son farmoni, 13.08.2019 y. https://lex.uz/ru/docs/4474527

Shamuratova N., Azimova D., Zakirlayeva L. Toshkent viloyatining ekoturistik imkoniyatlari. 29.04.2020 y. URL: https://hidoyat.uz/37509

Shamuratova N., Azimova D., Zakirlayeva L. Toshkent viloyatining ekoturistik imkoniyatlari. 29.04.2020 y. URL: https://hidoyat.uz/37509

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3514-son qarori, 07.02.2018 y. https://lex.uz/docs/3551112

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3514-son qaroriga 2-ilova. 07.02.2018 y. URL: https://lex.uz/docs/3551112 ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Қодиров А.А. Экологик туризмни ривожлантиришда халқаро ташкилотларнинг ўрни // Biznes–эксперт. –Т.: 2021. – №2¬–Б.57-61 (08.00.00 № 3).

Қодиров А.А. Theoretical basis of ecological tourism development in the system of socio-economic relations // Journal of Management Value & Ethics. –G.:2021. – Vol. 11, No. 2. P.30-36. (08.00.00 № 6).

Kodirov A.A. Opportunities For The Development Of Ecotourism In Bukhara Region// The American Journal of Management and Economics Innovations. –USA: 2021. – Volume 03, Issue 06-26. – Р. 178-182. (Impact factor SJIF: 5.562).

Қодиров А.А. Экологик туризм захираларидан оқилона фойдаланиш муаммолари ва истиқболларини баҳолаш масалалари // Логистика ва иқтисодиёт. – Т.: 2021. – № 5. – Б.322-329. (ОАК раёсатининг 293/6-сон қарори 27.02.2021й.)

Қодиров А.А. Ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришнинг ижтимоий самарадорлигини баҳолашга услубий ёндашув // Biznes–эксперт. –Т.: 2022. – №2. – Б.100-103. (08.00.00 №3)

Қодиров А.А. Экотуристик хизматларга талабни баҳолаш (Бухоро вилояти мисолида) // Логистика ва иқтисодиёт. –Т.: 2022. – № 4. – Б.246-251. (ОАК раёсатининг 293/6-сон қарори 27.02.2021й.)

Қодиров А.А. Issues of rational use of ecological tourism resources // International Multidisciplinary Scientific Conference on Educational Advancements and Historical Developments. Berlin: 2021. – P.63-64.

Қодиров А.А. Opportunites for the development of ecotourism in modern conditions // Сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции. Пенза: 2021. – С.117-119.

Қодиров А.А. Туристик корхоналарнинг товар сиёсати ва уни шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари // Туризм, таълим ва иқтисодиёт соҳаларида стратегик ислоҳотлар долзарблиги. Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. Бухоро: 2018. – Б.556-561.

Қодиров А.А. Экологик туризмнинг ҳудудий ва маҳаллий захираларидан оқилона фойдаланиш масалалари // Ўзбекистон олимлари ва ёшларининг инновацион илмий-амалий тадқиқотлари. Республика илмий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент: 2021. – Б.16-18.

Загрузки

Опубликован

2024-01-07